Wpis Hipoteki Umownej.

Wpisanie hipoteki umownej.

Hipoteka jest bardzo użytecznym narzędzie umożliwiającym zabezpieczenie roszczeń wierzyciela. Hipoteka pozwala wierzycielowi na dochodzenie zaspokojenia jego wierzytelności z nieruchomości, bez względu na to, czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (art. 65 ustawy o księgach wieczystych i hipotece).

Ustanowienie hipoteki umownej wymaga, po pierwsze złożenia oświadczenia woli przez osobę ustanawiająca hipotekę, co ważne musi to nastąpić zawsze w formie aktu notarialnego (wyjątkiem są tu jedynie hipoteki bankowe) art. 245 § 2 kc., oraz dokonania wpisu do DZIAŁU IV księgi wieczystej. W praktyce akt notarialny zawiera także zgodę wierzyciela na ustanowienie hipoteki.

Tego rodzaju wpis ma charakter konstytutywny, co oznacza tyle, iż bez wpisu hipoteka nie powstaje. Pamiętać jednak należy, iż hipoteka obciąża nieruchomość już od chwili złożenia wniosku o dokonanie wpisu we właściwym Sądzie, tak więc ma ona niejako moc wsteczną.

Wniosek o wpis hipoteki umownej składa notariusz sporządzający dany akt. Winien on także pobrać od stron czynności opłatę sądową za wpis hipoteki w kwocie 200 zł. (dwieście złotych), oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge