Terminy Wyznaczane Przez Sądy w Postępowaniach Cywilnych

Jak należy rozumieć oraz liczyć terminy wyznaczane przez Sądy lub przewodniczącego w postępowaniu cywilnym.

Jak pokazuje nasza praktyka, wielu Klientów szukających pomocy prawnej zgłasza się do naszej Kancelarii z zapytaniem, lub zleceniem sporządzenie pisma procesowego już po upływie terminu terminu zakreślonego prze Sąd.

Tego typu błędy wynikają bądź to z mylnego rozumienia przepisów dotyczących zasady liczenia terminów sądowych, bądź też, co niestety bywa najczęstszą przyczyna, zaniedbania.

Poniższy artykuł ma na celu przybliżenie podstawowych informacji o najistotniejszych terminach

  • Istotną sprawą, o której nie każdy wie, jest fakt, iż do terminów sądowych wliczane są także soboty i dni ustawowo wolne od pracy. Oznacza to, że jeśli na przykład odebraliśmy pismo z Sądu przed którymkolwiek z długich weekendów np. 30 kwietnia 2016 r. i pismo to zobowiązuje nas do wniesienia w terminie dwutygodniowym odpowiedzi na pozew to licząc te dni wliczamy do nich także 1 maja i 3 maja, oraz soboty i niedziele. Podobnie należy zachować się jeśli termin zostanie wyznaczony w dniach np 14 dni.

Przy liczeniu terminów sądowych należy zawsze wliczać wszystkie dni, nie istnieje żadna zasada ograniczająca liczenie np. tylko do dni roboczych.

  • Od powyższej reguły istnieje jeden, jedyny wyjątek, który obowiązuje gdy koniec terminu wyznaczonego przez Sąd wypada na dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas termin upływa dnia następnego. Analizując sytuację znów na przykładzie długiego weekendu majowego w 2016 r. to jeśli pismo odbierzemy 26 kwietnia 2016 r., a Sąd wydając zarządzenie wyznaczy nam termin tygodniowy to to termin ten nie upływa 3 maja 2016 r. (dzień ustawowo wolny od pracy) ale dopiero dnia następnego tj. 4 maja 2016 r.
  • kolejnym elementem wspomagającym zrozumienie problematyki terminów w sprawach cywilnych jest art. 164 Kodeksu Postępowania Cywilnego który mówi:

Bieg terminu wyznaczonego przez sąd lub przewodniczącego (termin sądowy) rozpoczyna się od ogłoszenia w tym przedmiocie postanowienia lub zarządzenia, a gdy kodeks przewiduje doręczenie z urzędu – od jego doręczenia.”

przez co należy rozumieć:

  • gdy w trakcie rozprawy w dniu 27 kwietnia 2016 r. (środa) zostaje wyznaczony termin tygodniowy na wykonanie określonej czynności (np. podanie adresu świadka) to termin ten upłynie w dniu 4 maja 2016 r. (środa). Jeśli natomiast ten sam termin zostanie określony w dniach np. 7 dni, to termin liczymy bez uwzględniania dnia w którym odbyła się rozprawa, ale od dnia następnego czyli od dnia 28 kwietnia 2016 r. (czwartek) i zakończy on się w 5 maja 2016 r. (czwartek),
  • analogicznie postępujemy z doręczanym pismem procesowym. Jeżeli odbierzemy korespondencję w dniu 27 kwietnia 2016 r. (środa) to termin wyznaczony przez Sąd np. dwutygodniowy upłynie w dniu 11 maja 2016 r. (środa), natomiast w sytuacji gdy zostanie wyznaczony termin 14-dniowy to rozpoczyna on bieg od dnia następnego po odebraniu pisma czyli 28 kwietnia 2016 r. Czwartek) i upływa w dniu 12 maja 2016 r. (czwartek),
  • analogiczna sytuacja ma miejsce gdy na wezwaniu wskazano termin miesięczny. Jeśli pismo doręczono w dniu 27 kwietnia 2016 r. (środa) to upływa on 27 maja 2016 r. (piątek). Natomiast termin 30 – wyznaczony np. w dniu 24 maja 2016 r. upłynie w dniu 23 czerwca 2016 r.

Pamiętać należy, iż uchybienie terminowi wskazanemu przez Sąd może mieć poważne konsekwencje, i prowadzić nawet do przegrania sprawy. Czynności dokonane po upływie terminów wskazanych przez Sąd są w zasadzie bezskuteczne, co prawda można składać wniosek o przywrócenie terminu jedna wymaga to wykazania, iż zwłoka nie nastąpiła z winy Zobowiązanego.

Dodatkowo istotnym jest iż terminy sądowe mogą być przedłużane lub skracane przez przewodniczącego na wniosek stron złożony przed upływem terminu.

Doręczanie Pism w postępowaniu cywilnym przez Strony.

Aby termin do dokonania czynności został dochowany należy złożyć pismo procesowe bezpośrednio w sądzie lub nadać je w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej najpóźniej w ostatnim dniu tego terminu do godziny 24.00.

Do 1 stycznia 2016 r. obowiązki operatora wyznaczonego pełni w naszym kraju ponownie Poczta Polska S.A